Safari Blue Crew - Zanzibar - Abbas Idi

Abbas Idi

Abbas Idi

Snorkelling Guide and Ngalawa Canoe Crew

A keen snorkelling guide and ngalawa crew man.